Společenství sv. Josefa

      Toto společenství bylo založeno v roce 1913 blahoslaveným Aloisem Guanellou (1842-1915) s pomocí a schválením papeže sv. Pia X. Společenství má dva cíle:

 1. Rozšiřovat a zvelebovat ve světě úctu ke svatému Josefovi, patronu Církve a zvláštnímu patronu dobré smrti.
 2. Usilovat o zájem mezi kněžími a laiky o duchovní dílo modlitby a dobrých skutků na pomoc všem umírajícím v každé chvíli a ve všech situacích. Touto cestou jim pomoct dosáhnout milosti dobré smrti, svaté smrti – věčného života.

Primární sídlo společenství sv. Josefa se nachází v Římě při kostele sv. Josefa a zahrnuje miliony členů z celého světa.

Jak se stát členem?

Nahlásit své jméno do seznamu pani Heleně Kluzové, a to po Mši sv. ke cti sv. Josefa.

Během dne, podle možnosti se modlit také vícekrát následující modlitbu: Svatý Josefe, pěstoune Pana Ježíše a opravdový ženichu Panny Marie, oroduj za nás a za ty, kteří v tento den umírají.

Odpustky pro členy

Odpustek – jedná se o odpuštění časného trestu před Bohem za hříchy, které jsou nám již odpuštěny, co se týče vin. Dostane ho náležitě připravený věřící v Krista za jistých podmínek, které stanovila církev. Odpustky jsou částečné nebo úplné podle toho, jestli osvobozují od časného trestu za hříchy částečně nebo úplně. Každý věřící může odpustky dostat pro sebe nebo je obětovat pro někoho jiného (KKC 1471). Odpustky se získávají prostřednictvím církve, která na základě moci svazovat a rozvazovat, kterou ji udělil Kristus, zakročuje ve prospěch křesťana a otvírá mu poklad zásluh Ježíše Krista a svatých, aby dostal od Otce milosrdenství odpuštění časných trestů. Církev touto cestou chce křesťanovi nejen pomoct, ale i povzbudit k tomu aby konal skutky pokání a lásky (KKC 1478).

Úplné odpustky získají členové:

 • v den, ve kterém byli zapsáni do společenství
 • kněží, kteří slouží Mši sv. za kosterního umírajícího
 • členové společenství, kteří se zúčastní Mše sv. ke cti sv. Josefa za umírající
 • všichni členové v hodině smrti
 • na svátek sv. Josefa 19. 3. a 1. 5., svátek sv. Rodiny, 21. 8. na památku sv. Pia X., 24. 10. na vzpomínku bl. Aloise Guanella

Plnomocné odpustky lze získat za tyto podmínky:

 • zpověď sv.
 • být v milosti posvěcující
 • v den získání odpustku přijmout eucharistii
 • pomodlit se na úmysly svatého otce „Otče Náš“ a „Zdrávas“.

Částečné odpustky lze získat:

 • vždy, kdy se členové pomodlí výše zmíněnou modlitbu „Svatý Josefe…“
 • při každém skutku lásky spojeném na úmysl společenství

Další duchovní dobra

Zapsaní členové se účastní milostí plynoucích ze Mši sv. sloužených každý den v Římě, v kostele sv. Josefa, patrona dobré smrti, na Slovensku každý týden a ve středu v klášteře sv. Josefa na Kremnických Baniach.

VE FARNÍM KOSTELE V JABLUNKOVĚ jsou každý měsíc slouženy Mše sv. ke cti sv. Josefa za umírající v 2022 vždy v následujícím týdnu po 1. pátku v měsíci, a to střídavě: jeden měsíc ve středu v jazyce českém další měsíc w pátek v jazyce polském v 18.00 hod.

14.01. pátek
09.02. středa
11.03. pátek
06.04. středa
13.05. pátek
08.06. středa
08.07. pátek
10.08. středa
09.09. pátek
12.10. středa
11.11. pátek
07.12. středa 

MENU