Křest

            Křest je první ze svátostí. Je to největší dar v životě člověka. Křtem Bůh přijímá člověka za své dítě a vkládá do něho svůj život a zapojuje ho do společenství věřících – církve. Odpouštějí se mu hříchy (u malých dětí dědičný hřích, u dospělých také i všechny osobní hříchy), získává duchovní dary – ctnost víry, naděje a lásky. Pokřtěný má pak právo na ostatní svátosti.

 

Milí rodiče!

V prvních týdnech po narození dítěte navštivte faráře farnosti, v níž žijete, a požádejte o křest. Každá rodina se nachází v jiném stupni víry a v rozdílném způsobu zapojení do života farnosti. Z toho se také vychází při přípravě na křest dítěte.

 

 

Podmínky pro křest malého dítěte od 0 – 6 let:

  1. Křest dítěte žádají rodiče či aspoň jeden z rodičů, ne babička nebo dědeček.
  2. Křest je rozhodnutím se pro víru a pro život z víry. Proto je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že bude své dítě vést k Bohu slovem i životem. Malé děti se křtí na víru rodičů.
  3. Před vlastním křtem účastnit se přípravy – rozhovoru o křtu, o víře a životě z víry. Délka přípravy je podle stavu víry rodičů.
  4. Kmotr má být praktikující věřící, aby mohl pokřtěného vést v křesťanské životní cestě a pomáhat rodičům v náboženské výchově. Proto by měl být především pokřtěný, biřmovaný a s živou katolickou vírou. Spolu s rodiči nese před Bohem odpovědnost za náboženskou výchovu a výuku dítěte.
  5. Křest má být v té farnosti, v které žijí rodiče. Křtem se totiž pokřtěný přičlení do konkrétní církevní obce. Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak donést potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.

Podmínky pro křest dítěte od 7 do 14 let:

Viz 1. – 5. nahoře
Navíc: dítě v tomto věku by mělo o víře už samo něco vědět. Žádá se proto aspoň rok společného setkávání s ostatními dětmi při výuce náboženství
Pokud ani jeden z rodičů není pokřtěný, není vše ztraceno. Mohou se , pokud budou chtít, před křtem svého dítě i oni sami připravit k přijetí vlastního křtu a být pokřtěni společně jako jedna rodina.

Podmínky pro křest nad 15 let:

Sám se musí rozhodnout. Musí věřit v Boha Spasitele a podle víry žít.
Roční příprava formou osobních a společných setkání. Křest bývá většinou o Velikonocích.

Termíny křtu v naší farnosti: podle domluvy 

Křest je třeba domluvit předem ve farní kanceláři.

Je nutno donést doklady:

  • Rodný list dítěte
  • Oddací list rodičů
  • Údaje kmotra (bydliště)

Svátost křtu se uděluje jen jednou za život.

 

MENU